XXVI Konferencja

Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Rzeszów, 24 – 26 czerwca 2021 r.

Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku

Strona główna

Prezydium Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Patronat Naukowy

logo-ptn-small.jpg

Biuro Konferencji

gradatim_logo.png

Komitet Naukowy

Prezydium

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Członkowie

Zespół Pracowników Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 w Rzeszowie.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko — Prezes
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska — Wiceprezes
Dr n. med. Krzysztof Hoppe — Skarbnik
Dr n. med. Krzysztof Schwermer — Sekretarz
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Past-Prezes

Członkowie Zarządu Głównego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i
Dializoterapia Polska
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski — Redaktor Naczelny pisma Forum
Nefrologiczne

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

Tematy przewodnie

Wiodący temat obrad

Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku

Tematy

COVID-19 a nerki
Nerki w chorobach metabolicznych
Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek
Glomerulopatie pierwotne i wtórne
Postępy w przeszczepianiu nerek
Tematy różne

Miejsce obrad

Więcej informacji wkrótce

Rejestracja

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W związku z nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencje)

Pierwszy termin
2.04.2021 -
20.05.2021
Drugi termin
21.05.2021 -
10.06.2021
Opłata na
miejscu

Opłata rejestracyjna - Członkowie PTN

490,00 zł 550,00 zł 700,00 zł
Opłata rejestracyjna dla osób do 35 r. ż.
będącymi autorami przyjętych do prezentacji
prac*
300,00 zł 350,00 zł 600,00 zł
Opłata rejestracyjna - uczestnicy niebędący
Członkami PTN
630,00 zł 690,00 zł 800,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały konferencyjne,
- identyfikator konferencyjny,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia
zgłoszenia na Konferencje)

Pierwszy termin
2.04.2021 -
20.05.2021
Drugi termin
21.05.2021 -
10.06.2021
Opłata na
miejscu
Osoba towarzysząca 630,00 zł 690,00 zł 700,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator konferencyjny,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Konferencji,

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w
formie:

a) do dnia 10 czerwca 2021 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 24-26 czerwca 2021 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.
Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie
Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Regulamin uczestnictwa

Zasady zgłaszania prac

1. Zarejestrowani uczestnicy Konferencji mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji, jak również zostaną opublikowane w materiałach Konferencyjnych.

2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 4 marca 2021 r.

3. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku polskim.

4. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.

5. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:
•tytuł pracy,
•pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
•pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji z której pochodzą autorzy pracy,
•słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów)
•podział pracy: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

6. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.

7. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Konferencji, którzy opłacili udział w Konferencji mają możliwość prezentacji prac.

8. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej*:
a. prezentacje ustne:
- po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
b. sesja plakatowa:
- prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji
- szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
* w związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią (rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19) i z zarządzeniami władz państwowych, Organizator może zmienić formę prezentacji prac, o której niezwłocznie poinformuje autorów prezentacji prac.

9. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji https://rzeszow.gradatim-sympozja.pl/ w terminie do 4 marca 2021 r.

10. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.

11. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.

12. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).

13. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie
pracy w języku angielskim.

14. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.

15. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.

16. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Kontakt

logo-ptn-small.jpg

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Tel. 61 8691326
Faks 61 869 1688
e-mail: nefrologia@spsk2.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Królowej Jadwigi Nr2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Tel. +48 17 8664 352, +48 17 8664 305
e-mail: agala.edu@gmail.com

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: olga@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl